Початок формування чергових випусків 3 (17) –го і 4 (18)

Шановні колеги,

інформуємо вас про початок формування змістів чергових  3 (17) –го і 4 (18) випусків 

збірника наукових праць

“ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”

Збірник є фаховим у галузі психологічних наук і зареєстрований у міжнародній базі періодичних видань ISSN-реєстрі (№2411-1449). Періодичність видання – два рази на рік. Орієнтовні тематичні напрями збірника:

 • Теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку;
 • Психологія в умовах зовнішньої воєнної агресії;
 • Психологічні аспекти суспільно-політичної ситуації в Україні: сценарії суспільного та особистісного розвитку;
 • Політичне лідерство і психологія політичного вибору;
 • Психологічні чинники демократизації політичного життя та побудови громадянського суспільства;
 • Політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти;
 • Політичні комунікації: соціально-психологічні закономірності і психотехнологічні механізми;
 • Психологічні механізми взаємозв’язку політики і економіки;
 • Психологічні проблеми міжгрупових відносин, геополітики і глобалізації;
 • Розвиток політичної психології як навчальної дисципліни та  завдання підготовки фахівців у цій галузі.

Видання 3 (17-го) випуску планується на жовтень 2016 р., а 4 (18-го) – на грудень 2016 р. Для включення Вашої статті до збірників необхідно надіслати в редакцію: до 15 червня – заявку, до 15 липня –  текст статті у випуск 3 (17), до 15 вересня – текст статті у випуск 4 (18).

Заявка  має містити таку інформацію:

 • назва статті
 • коротка (3-4 речення) анотація
 • довідка про автора:
  • прізвище, ім’я та по батькові
  • місце роботи
  • посада
  • науковий ступінь
  • вчене звання
  • членство в АППУ
  • поштова адреса
  • електронна адреса (обов’язково)
  • контактний телефон (обов’язково)

Вимоги до тексту статей

 • загальний обсяг – 10-12 сторінок (до 20 тис. зн.);
 • міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зверху, знизу, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см; абзацний     відступ – 1,25 см;
 • шрифт Times New Roman, кегль 14;
 • назва статті – прописними літерами посередині тексту;
 • прізвище та ініціали автора, місце проживання – після назви у правому кутку;
 • література подається у двох списках (кегль 12) в кінці статті:
  • 1) література за вимогами ВАК і
  • 2) Reference (цей же список літератури, оформлений за стандартом Американської психологічної асоціації АРА 6th ) згідно з вимогами включення до наукометричної бази SCOPUS;
 • посилання на кожне джерело в тексті статті за формою [1, с. 3] у порядку згадування в тексті статті – обов’язкове;
 • назва файлу – прізвище автора латинськими літерами;
 • мова статті – українська, російська, польська, англійська, італійська.

Стаття має відповідати вимогам до публікацій у фахових виданнях (Постанова ВАК України за № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.), тобто містити такі елементи:

 • Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з описом методів і методик та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи дальших розвідок у цьому напряму.

До статті обов’язково додаються: ключові слова (5-7 слів) і анотації українською, російською мовами (від 100 до 150 слів); анотацію статті англійською мовою редакція робить самостійно.

Більш докладно вимоги щодо анотацій, ключових слів і списків літератури викладено на сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (http://ispp.org.ua/bibl_15.htm).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЗБІРНИКА “ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ” (з урахуванням вимог входження журналу в систему SCOPUSElsevier)

У разі невідповідності зазначеним вимогам статті не розглядаються. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Рішення про включення статті в збірник приймає редакційна колегія.

Заявки та тексти статей просимо надсилати в редакційну колегію на паперовому та електронному (у форматі RTF) носіях на адресу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; e-mail: polpsyua@ukr.net, тема polpsy2016, текст статті – у прикріпленому файлі (назва файлу – прізвище латиницею до 8 знаків). За довідками звертатися до секретаря АППУ Чорної Лідії Георгіївни. Тел. для довідок  – (044) 425-24-08; (067) 724-43-11, (050) 656-75-16 (моб.). Тел./факс 425-45-56. Інформацію щодо випуску збірника буде розміщено на сайті АППУ: www.appu.kiev.ua

Друкування статей у збірнику здійснюється за рахунок авторів. Вартість однієї сторінки А4 – 40 грн., для членів АППУ – 20 грн., за переклад анотації англійською мовою додатково сплачується  – 40 грн., для членів АППУ – 20 грн.  Пересилання збірника – 20 грн. Кошти перераховуються на адресу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15, секретарю оргкомітету конференції Чорній Л. Г. Ксерокопія квитанції про оплату додається до тексту статті або висилається факсом чи pdf-файлом електронною поштою. При відхиленні статті гроші за статтю автору повертаються.

Запрошуємо до співпраці, чекаємо на ваші матеріали!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *