Випуски збірника

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (13)

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (13)

Розглядаються теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі її розвитку. Досліджуються психологічні чинники демократизації політичного життя, соціальних інновацій і трансформацій українського суспільства. Аналізуються феномени, пов’язані з процесами євроінтеграції, болонським процесом, медіаосвітою, інформаційною політикою держави: історична пам’ять, віртуальний простір особистості, соціальний капітал, бідність і аутсайдерство, ставлення до національної валюти, міграційна поведінка, уявлення про геополітичну реальність. Наведено результати вивчення соціально-психологічних закономірностей політичних комунікацій і виборчих кампаній в Україні, а також психологічних механізмів активності суб’єктів політичного простору; висвітлено теоретичні та практичні аспекти становлення ідентичності особи в громадсько-політичному просторі її діяльності. Значну увагу приділено політико-психологічним проблемам соціалізації молоді, формуванню особистості в контекстах глобалізації, полілінгвістичності, соціально-економічної нерівності, навчального та професійного розвитку, сільського і міського середовищ. Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам. ББК 66.07+88.8
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (14)

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (14)

Розглядаються актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі її розвитку. Досліджуються психологічні умови консолідації українського суспільства, роль у цьому процесі етнокультурних, геополітичних, громадських та інших чинників. Аналізуються феномени, пов’язані з політичною, громадською та громадянською участю особистості, з’ясовуються закономірності виникнення мотивації і прийняття рішень, особливості взаємодії та налагодження довірчих стосунків у цих процесах. Континуум політико-психологічних досліджень, представлених у збірнику, охоплює також політичну картину світу і найпоширеніші політичні практики. Висвітлюються результати вивчення психологічних закономірностей політичних та масово-інформаційних комунікацій, мотиваційних і ціннісних трансформацій свідомості людини в сучасному медіапросторі, циклічності політико-психологічного розвитку в Україні. Розкриваються теоретичні і практичні аспекти формування політичних уявлень та оцінок суб’єктів вітчизняного політичного простору. Значна увага приділяється політико-психологічним проблемам подолання бідності в суспільстві та деформаціям правової свідомості як наслідку дефіциту економічних ресурсів людини. Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам. ISBN 978-966-2609-70-7 ББК 66.07+88.8
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 1 (15)

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 1 (15)

У черговому випуску збірника висвітлюються теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі її розвитку. Представлено результати досліджень з питань політичної стабільності, консолідації громадської думки, копінгу особистості та суспільства в умовах війни на сході країни. Аналізуються феномени, що визначають соціальні уявлення громадян про політичне майбутнє України, роль у цьому процесі геополітичних, громадських, мас-медійних та інших чинників. Презентуються здобутки теоре ­тичного та емпіричного вивчення проблем громадянського розвитку особистості, окреслюються семантичні координати соціальної взаємодії в політичній картині світу молоді. Значну увагу приділено особливостям функціонування політико-психологічних конструктів справедливості та ідеології у сферах соціальної та правової регуляції. Розглянуто явище бідності як стилю життя та можливості корекції спричинених нею труднощів.  Адресується вченим, які працюють у галузі політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам . ISSN  2411-1449
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 2 (16)

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 2 (16)

Досліджуються психологічні аспекти актуальної суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема питання загальнонаціональної консолідації, розбудови громадянського суспільства, євроінтеграції та демократизації, соціальних процесів, що відбуваються в умовах зовнішньої воєнної агресії проти України. Аналізуються психологічні чинники формування та вияву громадянської ідентичності, політико-правової компетентності, патріотичних почуттів та ціннісних вимірів політичної свідомості українців. Представлено результати вивчення політично значущих соціальних феноменів (індивідуалізму та колективізму, соціального благополуччя тощо). Зроблено низку наукових узагальнень емпіричних досліджень, які розкривають динаміку та потенціал розвитку політичної свідомості молоді – покоління, що виросло і сформувалося в умовах становлення незалежної України. Значну увагу приділено аналізові медіаконтексту політико-психологічних процесів і явищ, інтернет-комунікації, психологічним способам протидії маніпулятивним медіатехнологіям. Адресується вченим, які працюють у галузі політичної психології та суміжних науках, викладачам і студентам. ББК 66.07+88.8

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.