ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 2 (16)

2pdfДосліджуються психологічні аспекти актуальної суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема питання загальнонаціональної консолідації, розбудови громадянського суспільства, євроінтеграції та демократизації, соціальних процесів, що відбуваються в умовах зовнішньої воєнної агресії проти України. Аналізуються психологічні чинники формування та вияву громадянської ідентичності, політико-правової компетентності, патріотичних почуттів та ціннісних вимірів політичної свідомості українців. Представлено результати вивчення політично значущих соціальних феноменів (індивідуалізму та колективізму, соціального благополуччя тощо). Зроблено низку наукових узагальнень емпіричних досліджень, які розкривають динаміку та потенціал розвитку політичної свідомості молоді – покоління, що виросло і сформувалося в умовах становлення незалежної України. Значну увагу приділено аналізові медіаконтексту політико-психологічних процесів і явищ, інтернет-комунікації, психологічним способам протидії маніпулятивним медіатехнологіям.

Адресується вченим, які працюють у галузі політичної психології та суміжних науках, викладачам і студентам.

ББК 66.07+88.8

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР
НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
“ГЕОПОЛІТМЕТРІЯ” ЯК МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МАСОВОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
СЕМІОСОЦІОПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕНЬ “ОБРАЗУ СУСПІЛЬСТВА” В МЕДІАКОМУНІКАТИВНИХ СИСТЕМАХ
ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ: СЦЕНАРІЇ ТА ВИМІРИ

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ:ЦІННІСНИЙ ВИМІР ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇМЕДІАКОНТЕКСТ ВИЯВУ ПАТРІОТИчних почуттів ПРЕДСТАВНИКАМИ СХОДУ І ЗАХОДУ УКРАЇНИ
СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ І СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ
ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ
ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТІСНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ТА ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ЦІННІСНИЙ ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛІЗМУ І КОЛЕКТИВІЗМУ В УЯВЛЕННЯХ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН
КОНСОЛІДУВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН
ПРИЙНЯТТЯ “ІНАКШОСТІ” ЯК УМОВА ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ПОЛЯРИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
РОЗВИТОК ФОРМ ІНТЕРНЕТ-УЧАСТІ ГРОМАДЯН У СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОСТІ
СУСІДСТВО ЯК ЧИННИК СУБ’ЄКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДОБРОВІЛЬНИХ МІГРАНТІВ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУСИСТЕМАТИКА КОМАНДОТВІРНИХ ТЕХНІК У МЕЖАХ ЦІННІСНО-РОЛЬОВОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОМАНД
ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНОЇ УСПІШНОСТІ В КОМАНДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ І РОСІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ
УЯВЛЕННЯ ПРО ЖИТТЄВИЙ УСПІХ: СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІ

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО І ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ

ПРО ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА З ПОЗИЦІЙ СУБ’ЄКТНО-ВЧИНКОВОГО ПІДХОДУ
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОСЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙМАННЯ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ ІМІДЖУ СУЧАСНИХ ПОЛІТИКІВ
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ, ОТРИМАНІ МЕТОДОМ РЕПЕРТУАРНИХ РЕШІТОК

ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

РЕСУРСИ СОЦІАЛІЗУВАЛЬНОГО ДИСКУРСУ ЯК ЧИННИКА СТРУКТУРУВАННЯ ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ДІТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ШТРИХИ ДО ПРОСПЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТА
ДИНАМІКА ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ШЛЯХУ ВІД ТРАНЗИТИВНОГО ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
МОТИВАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
ПОЛІТИКО-АКСІОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР РЕГІОНУ УКРАЇНИ ЯК МАРКЕР СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЛОДІ
КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
ПРАВОСВІДОМІСТЬ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ФОРМУВАННЯ ПОЗИЦІЇ «ЗА» І «ПРОТИ»

ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПСИХОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ

ПСИХОЛОГО-ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ МІФОЛОГЕМ ЯК МЕТОД ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЯТИВНИМ МЕДІАТЕХНОЛОГІЯМ
КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛА ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ
КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ: ОСНОВНІ РИЗИКИ НЕУСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

НАШІ АВТОРИ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.