ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (13)

3pdfРозглядаються теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі її розвитку. Досліджуються психологічні чинники демократизації політичного життя, соціальних інновацій і трансформацій українського суспільства. Аналізуються феномени, пов’язані з процесами євроінтеграції, болонським процесом, медіаосвітою, інформаційною політикою держави: історична пам’ять, віртуальний простір особистості, соціальний капітал, бідність і аутсайдерство, ставлення до національної валюти, міграційна поведінка, уявлення про геополітичну реальність. Наведено результати вивчення соціально-психологічних закономірностей політичних комунікацій і виборчих кампаній в Україні, а також психологічних механізмів активності суб’єктів політичного простору; висвітлено теоретичні та практичні аспекти становлення ідентичності особи в громадсько-політичному просторі її діяльності. Значну увагу приділено політико-психологічним
проблемам соціалізації молоді, формуванню особистості в контекстах глобалізації, полілінгвістичності, соціально-економічної нерівності, навчального та професійного розвитку, сільського і міського середовищ.

Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

ББК 66.07+88.8

З М І С Т

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Вольфовська Т. О. Дослідження історичної пам’яті: концептуальні засади

Горбунова В. В. Методологічні засади соціально-психологічного дослідження міжсуб’єктної інтеракції в командах

Губенко О. В. Соціально-психологічні аспекти проблеми виникнення протиріч у процесі соціальних перетворень

Дроздов О. Ю. Проблема типологізації уявлень про геополітичну реальність

Климчук В. О. Структура аналізу мотиваційного дискурсу сучасного політичного середовища

Овчаров О. А. Роль особистісного чинника в політиці

Очеретяний А. А. До питання про предмет політичної психології і не тільки: спроба методологічного аналізу

Петрунько О. В. Рефлексивне управління образом інновацій

Позняк С. І. Концептуальні основи дослідження соціального капіталу як чинника громадянського залучення

Плющ О. М. Змістова валідність психосемантичних методик у політичній психології

Фролов П. Д. Образ суспільної інновації: у пошуках універсальних смислових вимірів

Чорна Л. Г. Ідентичність особи: від групи до індивідуальності (методологічний аналіз)

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ТА ПОБУДОВИГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Анцибор А. І. Проблематика набуття аутсайдерства: психодинамічні системи негативного досвіду

Блинова О. Є. Мотивація міграційної поведінки осіб, які планують працевлаштування за кордоном

Вінков В. Ю. Методичні засади дослідження соціального капіталу серед бідних верств населення

Войновська О. О. Психологічний аналіз схильності адептів до звернення в деструктивні культи з урахуванням  індивідуально-типологічних особливостей особистості(на прикладі НРО “Свідки Єгови”)

Губеладзе І. Г. Бідність як стиль життя в сільському і міському середовищі: програма дослідження

Матвіїшин А. М. Глибинно-психологічні джерела деструктивної політичної поведінки особистості

Новикова О. О., Носко О. В. Стрес як чинник девальвації символічної ролі міста

Панга М. В. Конструювання авторського варіанта семантичногодиференціала для дослідження ставлення представників середнього класу до національної валюти

Яремчук О. В., Клюйкова-Цобенко В. О., Фокіна В. І. Чоловіче і жіноче в давньослов’янській традиції як ресурс цілісності “Я” і “Ми”

ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ І ВИБОРЧІ КАМПАНІЇ: СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПСИХОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ

Батраченко І. Г. Державна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні як проблема політичної психології

Бєлавін С. П. Особливості комунікативного профілю молоді в полінаціональному соціально-політичному просторі

Грабовська С. Л., Карковська Р. І., Томчій О. Б. Які політики мають шанс на прихильність молоді: диспозиційний ракурс

Кобрисенко Д. О. Політична партія як референтна спільнота: між ідентифікацією і мобілізацією

Мельникова В. В. Особливості сприйняття історичної інформації у віртуальному просторі

Походенко С. В. Інтернет як чинник формування образу президента

Пудич С. О. Психотехнології в рекламі на місцевих виборах в Україні 2010 року

Пуертас С. Д. К.  Модуляція особистісних цінностей як чинник формування електорального вибору: результати первинного дослідження

Скнар О. М. Політичні практики суб’єктів політичної взаємодії: спроба класифікації

ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇМОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Бєлавіна Т. І. Становлення морально-правових орієнтацій у неповнолітніх в умовах соціально-економічної нерівності

Коробанова О. Л. Особистісно-рольова гра як психологічна технологія формування мотивації політичної участі

Крейдун Н. П., Кряж І. В., Луценко О. Л., Павленко В. М., Поліванова О. Є. Євроінтеграція України в уявленнях сучасного студентства

Лісневська А. О. Групова дискусія як інструмент конструювання в студентів уявлень про медіаосвіту

Лучинкіна А. І. Міфологічний етап інтернет-соціалізації

Москаленко В. В. Образ політичної влади у свідомості студентів

Підгірна І. С. Образ інновації: психологічні чинники формування та збагачення

Тохтамиш О. М. Психосемантичне відображення поняття “Болонський процес” у його оцінці викладачами та студентами: порівняльний аналіз

Фокіна В. І. Культурно-глобалізаційний вимір самоідентифікації української молоді

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ І ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бублик П. І. Морально-психологічні аспекти політичного консультування

Волков Д. С., Лозовська І. М. Завдання політичного психолога щодо побудови іміджу суб’єктів політичної діяльності

Кириченко В. В. Дискретні етапи становлення особистісної ідентичності працівників у процесі професійної адаптації

Мілютіна К. Л. Трансформація  ідентичності особистості в сучасному суспільстві

НАШІ АВТОРИ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.