ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (14)

4pdfРозглядаються актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі її розвитку. Досліджуються психологічні умови консолідації українського суспільства, роль у цьому процесі етнокультурних, геополітичних, громадських та інших чинників. Аналізуються феномени, пов’язані з політичною, громадською та громадянською участю особистості, з’ясовуються закономірності виникнення мотивації і прийняття рішень, особливості взаємодії та налагодження довірчих стосунків у цих процесах. Континуум політико-психологічних досліджень, представлених у збірнику, охоплює також політичну картину світу і найпоширеніші політичні практики. Висвітлюються результати вивчення психологічних закономірностей політичних та масово-інформаційних комунікацій, мотиваційних і ціннісних трансформацій свідомості людини в сучасному медіапросторі, циклічності політико-психологічного розвитку в Україні. Розкриваються теоретичні і практичні аспекти формування політичних уявлень та оцінок суб’єктів вітчизняного політичного простору. Значна увага приділяється політико-психологічним проблемам подолання бідності в суспільстві
та деформаціям правової свідомості як наслідку дефіциту економічних ресурсів людини.

Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних
наук, викладачам і студентам.

ISBN 978-966-2609-70-7 ББК 66.07+88.8

З М І С Т

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ТА ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Сусська О . О.  Трансформації комунікативних взаємин у світлі нових підходів до вивчення змін у мас-медійному просторі

Петрунько О. В. Консолідувальний потенціал громадської думки: структурна, динамічна та функціональна складові

Овчаров О. А. Роль пасіонарності в консолідації суспільства

Плющ О. М. Модель функціонування громадської думки

Бєлавіна Т. І. Проблеми деформації правової свідомості осіб
з дефіцитом економічних ресурсів

Варягіна А. А.  Проблеми інтерпретації феномена громадської
участі

Краснякова А. О. Соціальна довіра як умова становлення суб’єкта політичного життя

Горбунова В. В. Ціннісна готовність до командної діяльності: досвід розроблення психодіагностичного інструментарію

Циганенко Г. В. Довірчі контексти ставлення до хабарництва
у середовищі держслужбовців (на прикладі групового обговорення)

Чуніхіна С. Л. Особливості сприймання громадянами образу чиновника: психосемантичний аналіз

Шусть В. В. Психологічний простір ритуально-обрядової традиції як першооснова етнічної картини світу українців

Дерев’янко С. П.  Сучасні соціальні перетворення в аспекті емоційних проявів людини

ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Жорнова Олена І.  Самовизначення у сфері освіти як відповідальність особистості за подолання бідності

Кияшко Л. О., Мозолєва Г. О. Система психологічного супроводу та підтримки молодіжних організацій

Климчук В. О. Мотиваційні проблеми молоді в інтеракційному просторі соціальних мереж

Дмитрова Т. В., Дмитрів М. І. Образ “Я” як чинник оптимізації стосунків у ранній юності

Новик Л. М. Психологічні детермінанти становлення та розвитку суб’єктної позиції сучасного юнацтва

Дроздов О. Ю. Особливості масової геополітичної свідомості української молоді

Склярук А. В. Проблемна сім’я та критерії її ідентифікації

Коробанова О. Л. Просоціальні мотиви у структурі мотивації політичної участі молоді та їхня динаміка в процесі формування

Москаленко В. В., Штанько О. О. Політичні орієнтації
студентів з різним соціометричним статусом

Позняк С. І.  Уявлення про соціальну взаємодію у політичній картині світу студентської молоді

Остапенко І. В. Концептуальні основи дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді

ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВИБОРЧІ КАМПАНІЇ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПСИХОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ

Полунін О. В. Суб’єктивні особливості прийняття особою рішення щодо політичної участі

Фролов П. Д. Соціально-економічна ситуація в Україні: оцінки медіа та громадян

Губенко О. В. Проблема циклічності політико-психологічного розвитку суспільства: хвилі державної управлінської еліти

Лісневська А. О. Уявлення студентської молоді про провідні політичні партії України

Скнар О. М.  Модель емпіричного дослідження політичних практик у структурі політичної картини світу молоді

Чорна Л. Г. Рольова структура малої групи як відображення функцій політичної системи соціуму

Жорнова Ольга І. Міжнародні індекси і рейтинги – для вітчизняної психології: до постановки проблеми

НАШІ АВТОРИ 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.